ﺳﻪشنبه، 8 مهر 1399  |

جستجو اخبار و رویداد ها

اخبار و رویدادها

زمین‌لرزه 31 اردیبهشت ماه 1393 شبانکاره - استان بوشهر

زمین‌لرزه 31 اردیبهشت ماه 1393 شبانکاره - استان بوشهر

در ساعت 14:16:28 روز 31 اردیبهشت ماه 1393 برابر با 09:46:28  به وقت بین المللی روز 21 مه 2014 زمین لرزه ای با بزرگای 5.4 (مرکز تحقیقات) بخش هایی از استان بوشهر را به لرزه در آورد. این زمین لرزه  توسط 6 ایستگاه شتابنگاری شبانکاره، چهل ذرعی عجم، بندر ریگ، برازجان، بندر گناوه و کنار تخته به ثبت رسیده است. بیشینه شتاب ثبت شده از این رویداد در ایستگاه شبانکاره با شتابی برابر با 169 سانتی متر بر مجذور ثانیه بوده است. مشخصات زمین‌لرزه اصلی در جدول ذیل آورده شده است.

بعد از رویداد زمین‌لرزه اصلی، تعدادی پسلرزه در منطقه روی داد که مهمترین آنها رویداد پسلرزه ساعت 15:21:26 به وقت محلی با بزرگای 5.1 (موسسه ژئوفیزیک) می باشد. این پسلرزه توسط ایستگاه شبانکاره با شتابی در حدود 52 سانتی‌متر بر مجذور ثانیه ثبت شده است. جدول پسلرزه‌های ثبت شده در ادامه آورده شده است.

جدول مشخصات زمین لرزه  اصلی گزارش شده

سازمان گزارش کننده

عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
بزرگی
عمق (km)
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
29.69
50.96
 Mw5.4 *24
 موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
29.579 50.815 Mn5.4
10
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی
29.58 50.88 Ml5.2
18
مرکز ملی اطلاع رسانی زلزله آمریکا  29.50 50.88 mb5.2
10

* عمق تقریبی است. 

جدول مشخصات شتابنگاشت ثبت شده از زمین لرزه اصلی

ایستگاه
شماره رکورد
مختصات جغرافیایی
شتاب تصحیح نشده  (cm/s/s)
عرض
طول
L
V
T
شبانکاره 6222/01
29.47 50.99 157 129 169
چهل ذرعی عجم
6220/01 29.49
50.56
93
 70 106
کنارتخته
6223/03  29.53  51.39  25  11  21
 بندر گناوه
6221  29.57  50.51  21  13  15
 بندر ریگ
6218  29.49  50.63  15  11  15
برازجان 6219 29.26 51.22 7 5 7

 

 

 

 

 

 


جدول مشخصات شتابنگاشت ثبت شده از پسلرزه‌ها

ایستگاه
شماره رکورد
مختصات جغرافیایی
 تاریخ  زمان  رومرکز دستگاهی
 ژرفا  بزرگی  مرجع
شتاب تصحیح نشده  (cm/s/s)
عرض
طول
 عرض  طول  (KM)
L
V
T
چهل ذرعی عجم 6220/02
29.49 50.86 2014/05/21
10:29:49
 29.599 50.885
 15  Mn4.4  IGTU 15 9 11
شبانکاره 6222/02 29.47
50.99
 29.46  50.892 10
 mb4.5  NEIC 36 27 30
شبانکاره 6222/03
29.47 50.99 2014/05/21
10:51:26
29.582
50.817
10
Mn5.1
 IGTU 45 27 52
29.672  50.835  10
 mb5.0  NEIC
چهل ذرعی عجم 6224 29.49 50.86 2014/05/21
13:25:20
 29.609  50.894 10
Mn4.5
 IGTU 17 19 24
شبانکاره 6225  29.47 50.99  29.65  50.90  18  Ml4.6  IIEES 44 42 51
 29.536  50.837  10  mb4.4  NEIC

  

امتیاز به خبر :
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج