دوشنبه 31 خرداد 1400  |

تواقفنامه سطح خدمات

هدف
هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی (شبکه ملی شتابنگاری کشور)، کیفیت تحویل خدمت  برای تمامی متقاضیان و استفاده کنندگان در امور مرتبط با زلزله شناسی، طراحی سازه ها در برابر زلزله و محققین مرتبط کشور در هر دو دسته حقیقی و حقوقی مورد توافق قرار گیرد.

نحوه ارائه خدمت:
از طریق ثبت درخواست در تارنمای شبکه ملی شتابنگاری کشور، یا مکاتبه مستقیم با مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، متعاقب ثبت درخواست مجوز دریافت اطلاعات برای متقاضی فراهم میگردد.

 


جامعه هدف خدمت گیرنده:     
دانشجویان، محققین، اساتید علوم مرتبط با زلزله و مهندسی زلزله و شاخه های مرتبط. شرکت های مشاور یا سازمان های دولتی متقاضی اطلاعات ثبت شده از زمین لرزه های رویداده در کشور


تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی: 
خدمت گیرنده موظف است درخواست خود را از طریق تارنمای مرکز یا بصورت کتبی با مشخص نمودن داده های مورد نظر به مرکز اعلام نماید. خدمت گیرنده حق واگذاری داده ها به غیر را نداشته و کپی رایت مرکز را در تمامی موارد استفاده از داده ها  رعایت نماید.
مرکز متعهد است متعاقب درخواست متقاضی و در صورت تائید امکان دسترسی وی را به بانک اطلاعاتی شبکه شتابنگاری و داده های مورد نیاز فراهم کند. مرکز متعهد است همواره سامانه بانک اطلاعاتی شبکه شتابنگاری به روز رسانی نموده و در صورت قطع ارتباط استفاده کنندگان بلا فاصله مشکل را برطرف نماید.


هزینه ها و پرداخت ها:
برای دانشجویان، محققین و اساتید استفاده از داده های شتابنگاری بدون پرداخت هزینه بوده و برای شرکت های خصوصی و سایر متقاضیان بر اساس تعرفه های مصوب شبکه ملی شتابنگاری است.


دوره عملکرد:
این توافقنامه سطح خدمت تا تاریخ 25/12/1400 و تحت امضای رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اعتبار دارد. 

خاتمه توافقنامه: 
دریافت این خدمت با صدور پاسخ نهایی درخواست ، تایید و تحویل داده به متقاضی خاتمه می یابد.
&nbs

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج