دوشنبه 30 دی 1398  |

پروژه ها

تحقیقات لرزه خیزی و طرح مقاوم سازی ساختمانهای استان ایلام
کارفرما: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
مجری: حمیدرضا رمضی، قاسم حیدری، حسین میرزایی علویجه
سال انتشار: 1386
سال خاتمه: 1387
توضیحات
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج