شنبه 02 شهریور 1398  |

پروژه ها

پردازش شتابنگاشتها
کارفرما: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
مجری: اسماعیل فرزانگان، حسین میرزایی علویجه
سال انتشار: 1379
سال خاتمه: 1380
توضیحات
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج