دوشنبه 30 دی 1398  |

پروژه ها

احداث آرایه‌های درون چاهی
کارفرما: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
مجری: فریدون سیناییان، حسین میرزایی علویجه، اسماعیل فرزانگان، امیر سعید سلامت
سال انتشار: 1386
سال خاتمه: 1387
توضیحات
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج