دوشنبه 30 دی 1398  |

پروژه ها

مطالعات شتاب در کارهای اکتشافی شرکت نفت 1389-1390
کارفرما: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
مجری: فریدون سینائیان
سال انتشار: 1389
سال خاتمه: 1390
توضیحات
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج