ﺳﻪشنبه 28 اردیبهشت 1400  |

پروژه ها

کنترل، نگهداری و مدیریت داده های شبکه شتابنگاری کشور 1389
کارفرما: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
مجری: اسماعیل فرزانگان
سال انتشار: 1389
سال خاتمه: 1389
توضیحات