دوشنبه 30 دی 1398  |

کتاب و گزارشها

مطالعات زمین شناسی ساختگاهی توسط روش های ژئوفیزیکی در چند ایستگاه شتابنگاری کشور
نویسندگان: حسین میرزائی علویجه
شماره: 324
توضیحات
سال انتشار: 1379
فایل
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج