دوشنبه 31 خرداد 1400  |

کتاب و گزارشها

عنوان نویسندگان شماره سال فایل
معیارهای گزینش ایستگاهها در شبکه شتابنگاری حسین میرزائی علویجه، حمید رضا رمضی 248 1376
معیارهای گزینش ایستگاهها در شبکه شتابنگاری حسین میرزائی علویجه، حمید رضا رمضی 248 1376
تعیین مکانهای مناسب برای نصب دستگاهای شتابنگار (450 ایستگاه) حسین میرزائی علویجه، اسماعیل فرزانگان 264 1378
تعیین مکانهای مناسب برای نصب دستگاهای شتابنگار (300 ایستگاه) حسین میرزائی علویجه 318 1379
تعیین مکانهای مناسب برای نصب دستگاهای شتابنگار(100 ایستگاه) حسین میرزائی علویجه 355 1381
مطالعات زمین شناسی ساختگاهی توسط روش های ژئوفیزیکی در چند ایستگاه شتابنگاری کشور حسین میرزائی علویجه 324 1379
مشخصات ایستگاههای شبکه شتابنگاری کشور حسین میرزائی علویجه، اسماعیل فرزانگان 280 1377
بم و زمین لرزه اش می آموزد حسین میرزائی علویجه و دیگران 407 1383
مطالعات زمین شناسی ساختگاهی با استفاده از روش ژئوسایزمیک در 20 ایستگاه شتابنگاری استان بوشهر حسین میرزائی علویجه، اسماعیل فرزانگان 389 1383
پردازش شتابنگاشت های زمین لرزه های ایران (زمین لرزه 5 اردیبهشت1381) اسماعیل فرزانگان، حسسین میرزائی علویجه 422 1381
پردازش شتابنگاشت های زمین لرزه های ایران (زمین لرزه اول تیر1381 چنگوره-آوج) اسماعیل فرزانگان، حسین میرزائی علویجه 421 1381
بانک اطلاعاتی زمین لرزه های ایران در سال های 2001 و 2002 میلادی حسین میرزائی علویجه و همکاران 433 1385
مطالعات زمین شناسی ساختگاهی با استفاده از روش لرزه‌نگاری شکست مرزی در ایستگاه‌های شتابنگاری کشور (جلد اول-50 ایستگاه) فریدون سیناییان، حسین میرزائی علویجه، اسماعیل فرزانگان 511 1387
مطالعه پارامترهای جنبش نیرومند زمین (2003-2005) با داده‌های شتابنگاری و لرزه نگاری و توسعه بانک اطلاعاتی حسین میرزائی علویجه، فریدون سیناییان،اسماعیل فرزانگان 510 1388
مطالعات زمین شناسی ساختگاهی با استفاده از روش لرزه‌نگاری شکست مرزی در ایستگاه‌های شتابنگاری استان های اردبیل و آذربایجان شرقی (جلد دوم-50 ایستگاه) فریدون سیناییان، حسین میرزائی علویجه، اسماعیل فرزانگان 532 1389
مطالعات زمین شناسی ساختگاهی با استفاده از روش لرزه‌نگاری شکست مرزی در ایستگاه‌های شتابنگاری استان های هرمزگان و جنوب فارس (جلد سوم-50 ایستگاه) اسماعیل فرزانگان، حسین میرزائی علویجه، فریدون سیناییان 533 1389
مطالعات زمین شناسی ساختگاهی با استفاده از روش لرزه‌نگاری شکست مرزی در ایستگاه‌های شتابنگاری استان های لرستان و همدان (جلدچهارم-50 ایستگاه) حسین میرزائی علویجه، دکتر فریدون سیناییان، اسماعیل فرزانگان 534 1389
مطالعات زمین شناسی ساختگاهی با استفاده از روش لرزه‌نگاری شکست مرزی در ایستگاه‌های شتابنگاری استان های فارس (جلد پنجم-50 ایستگاه) اسماعیل فرزانگان، حسین میرزائی علویجه، دکتر فریدون سیناییان 535 1389
مطالعات زمین شناسی ساختگاهی با استفاده از روش لرزه‌نگاری شکست مرزی در ایستگاه‌های شتابنگاری استان های کرمان(جلد ششم-50 ایستگاه) حسین میرزائی علویجه ، دکتر فریدون سیناییان، اسماعیل فرزانگان 536 1389
مطالعات زمین شناسی ساختگاهی با استفاده از روش لرزه‌نگاری شکست مرزی در ایستگاه‌های شتابنگاری استان های سمنان، گلستان و مازندران (جلد هفتم-50 ایستگاه) فریدون سیناییان، اسماعیل فرزانگان، حسین میرزائی علویجه 537 1389
مطالعه پارامتر های جنبش نیرومند زمین (2000-1996) با داده های شتابنگاری و لرزه نگاری، و توسعه بانک اطلاعاتی" حسین میرزایی علویجه، فریدون سیناییان، اسماعیل فرزانگان 567 1389
احداث آرایه‌های درون چاهی دکتر فریدون سیناییان، حسین میرزایی علویجه، اسماعیل فرزانگان، امیر سعید سلامت 609 1390
مطالعه پارامتر های جنبش نیرومند زمین (2006-2008) با داده های شتابنگاری و لرزه نگاری، و توسعه بانک اطلاعاتی اسماعیل فرزانگان، حسین میرزایی علویجه، فریدون سیناییان 612 1390
مطالعه پارامتر های جنبش نیرومند زمین (1995-1991) با داده های شتابنگاری و لرزه نگاری، و توسعه بانک اطلاعاتی اسماعیل فرزانگان، حسین میرزایی علویجه، فریدون سیناییان 576 1390
مطالعات زمین شناسی ساختگاهی با استفاده از روش لرزه‌نگاری شکست مرزی در ایستگاه‌های شتابنگاری استان های خراسان جنوبی و خراسان رضوی (جلد هشتم-50 ایستگاه) فریدون سیناییان، حسین میرزائی علویجه ، اسماعیل فرزانگان 610 1391
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج