شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 22 اردیبهشت 1392

پسلرزه های ثبت شده از زمین لرزه بیست و یکم اردیبهشت 1392 گوهران، استان هرمزگان

 

در پی رویداد زمین لرزه بیست و یکم اردیبهشت 1392 گوهران، پسلرزه های متعددی در منطقه اتفاق افتاد که در جدول زیر مشخصات شتابنگاشت های ثبت شده از آنها آورده شده است. از میان آنها رویداد زمین لرزه بیست و دوم اردیبهشت 1392 با بزرگای 7/5 (موسسه ژئوفیریک) بزرگترین آنها بوده است که توسط دو دستگاه شتابنگار کوهستک و سیریک به ثبت رسیده است. در زمان وقوع این رویداد دستگاه گوهران به علت قطع برق زمین لرزه را ثبت نکرده است. 

برای اطلاعات بیشتر بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 پسلرزه های ثبت شده از زمین لرزه بیست و یکم اردیبهشت 1392 گوهران، استان هرمزگان