شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 29 فروردین 1390

درخواست اطلاعات شتابنگاشتی

با توجه به نیاز جامعه علمی و مهندسی کشور به داده های شتابنگاشتی و درخواست های کاربران محترم برای دریافت داده ها و اطلاعات شتابنگاری جهت سهولت ارائه اطلاعات، لینک درخواست اطلاعات بر روی سایت فعال گردید.

درخواست اطلاعات