شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 28 آذر 1392

زمین لرزه 26 آذرماه 1392 بم - استان کرمان

 در ساعت 23:37:40 روز بیست وششم آذرماه 1392 برابر با  20:07:40 به وقت بین المللی روز 17 دسامبر 2013 زمین لرزه ای با بزرگای 2.9 (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) بخش هایی از استان کرمان را به لرزه در آورد. این زمین لرزه  توسط 3 ایستگاه شتابنگاری ( بم، بروات و قطب آباد) به ثبت رسیده است. حداکثر شتاب ثبت شده از این رویداد در ایستگاه بم بوده که شتابی برابر با 43 سانتی متر بر مجذور ثانیه را ثبت کرده است. مشخصات زمین لرزه در جدول ذیل آورده شده است.

جدول مشخصات زمین لرزه  گزارش شده 

 

سازمان گزارش کننده

عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
بزرگی
عمق (km)
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
29.03 58.35 Mw2.9 14
 موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
29.007 58.357 Mn4.1 14
 
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی
29.05 58.22 Ml3.9 15

 

 

جدول مشخصات شتابنگاشت های ثبت شده از زمین لرزه

 

ایستگاه
شماره رکورد
مختصات جغرافیایی
شتاب تصحیح نشده  (cm/s/s)
عرض
طول
L
V
T
بم 6089/03
29.079 58.353 26 10 43
بروات 6090
29.071 58.402 11 10 21
قطب آباد 6091
28.883 58.483 16 4 10