شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 04 مرداد 1390

ماهنامه شماره 82، تیر ماه شبکه شتابنگاری منتشر شد.

ماهنامه شماره 82 شبکه شتابنگاری شامل اطلاعاتی در مورد شتابنگاشت ها و زمین لرزه های ثبت شده در تیر، بررسی داده هایی از جنبش نیرومند زمین در زمین لرزه ششم تیر ماه جوشان، مقاله ای در رابطه با آثار شرایط ساختگاهی بر پارامترهای زمین لرزه و ... منتشر شد.

برای دسترسی به این ماهنامه  به لینک زیر مراجعه کنید.

ماهنامه شماره 82 تیر 1390