شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 31 تیر 1391

ماهنامه شماره 94، تیر ماه شبکه شتابنگاری منتشر شد

ماهنامه شماره 94 شبکه شتابنگاری شامل اطلاعاتی در مورد شتابنگاشت ها و زمین لرزه های ثبت شده در تیر، بررسی شتابنگاشت های زمین لرزه 12 تیر خواف، معرفی ایستگاه های شتابنگاری بزمان، بستان، بسطام و بستان آّباد و ... منتشر شد. 

  برای دسترسی به این ماهنامه  به لینک زیر مراجعه کنید.

ماهنامه شماره 94 تیر 1391