شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 16 مهر 1391

داده های رقومی زمین لرزه ورزقان- اهر

 با توجه به اهمیت زمین لرزه ورزقان - اهر داده های رقومی این زمین لرزه جهت استفاده جامعه علمی و مهندسین کشور بر روی سایت شبکه شتابنگاری قرار داده شد.

برای دسترسی به این داده ها به صفحه زیر مراجعه کنید.

زمین لرزه 21 مرداد 1391، ورزقان - اهر آذربایجان شرقی