شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 30 آذر 1396

'گزارش شبکه شتابنگاری از زمین‌لرزه 29 آذر 1396 کرج

در روز 29 آذر 1396 و در ساعت 23:27:37 زمین‌لرزه‌ای با بزرگی 5.2 (موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران) مناطقی پیرامون شهر کرج در استانهای البرز و تهران را به لرزه درآورد. این زمین‌لرزه توسط ایستگاه شبکه شتابنگاری مردآباد با شتاب 196 ، ایستگاه کرج 51 و ایستگاه شهید تفویضی 26، مرکز تحقیقات (درون چاهی) 4 ، دانشگاه شهید بهشتی 9، مرکز تحقیقات 6، دانشکده فیزیک 17، دانشکده آب و برق 7 ، دانشگاه الزهرا 8، قم 4، مامونیه 23 و رازقان 21 سانتی‌متر بر مجذور ثانیه به ثبت رسید. (این خبر به روز رسانی خواهد شد).

جهت کسب آخرین اطلاعات از شتابنگاشت‌های ثبت شده به کانال شبکه شتابنگاری ملی به آدرس bhrc_ismn@ مراجعه فرمایید.