شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 22 اردیبهشت 1397

گزارش مقدماتی شبکه ملی شتابنگاری از زمین‌لرزه 12 اردیبهشت 1397 سی سخت، استان کهگیلویه و بویر احمد

روز چهارشنبه 12 اردیبهشت ماه 1397 در ساعت 8 و 38 دقیقه زمین لرزه ای با بزرگای گشتاوری 5/3 ( مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) مناطقی در استان کهگیلویه و بویراحمد و استان­های پیرامون را به لرزه در آورد. شبکه ملی شتابنگاری زلزله کشور از این رویداد 5 شتابنگاشت ثبت کرده که حداکثر شتاب در ایستگاه پاتاوه برابر با 41 سانتی متر بر مجذور ثانیه بوده است.

گزارش مقدماتی شبکه ملی شتابنگاری ایران به پیوست می باشد.