شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 22 اردیبهشت 1399

گزارش مقدماتی شبکه شتابنگاری از زمين‌لرزه 19 اردیبهشت 1399 دماوند –مشا مرز استانهای تهران و مازندران

زمین‌لرزه نسبتا قدرتمندی بامداد روز جمعه 19 اردیبهشت 1399 شهر دماوند و روستاهای پیرامونش در استان تهران را به شدت به لرزه درآورد. این رویداد به خوبی در شهر تهران احساس و موجب وحشت و خروج مردم در پایتخت گردید. موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران بزرگای محلی 5/1Mn را برای این رویداد محاسبه کرد.گزارش حاضر گزارش مقدماتی شبکه ملی شتابنگاری از شتابنگاشتهای ثبت شده از این رویداد می‌باشد.

گزارش مقدماتی شبکه ملی شتابنگاری ایران به پیوست می باشد.